Salgs- og leveringsbetingelser


Generelle betingelser
De generelle salg og leveringsbetingelser er gjeldende dersom ikke annet er avtalt.

Betalingsbetingelser
Hvis ikke annet er avtalt gjelder 15 dager netto.
Ved for sinket innbetaling debiteres morarente i henhold til renteloven, samt purregebyr på kr 50,00.

Leveringsbetingelser
Kunden blir fakturert med den faktiske fraktkostnaden fra Vanpee Norge AS til oppgitt leveringsadresse på bestilling/ordre.

Endringer
Dersom ikke annet er avtalt forbeholder Vanpee Norge AS seg retten til a kunne endre priser, rabatter,
konstruksjoner, materialvalg og lignende uten forutgående varsel.
Prisene er gitt med forbehold om endringer i valutakurser, avgifter og tollsatser. 

Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon på våre nettsider skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider

Retur
Varer kan kun returneres etter avtale. Kopi av faktura må følge returen, og returen skjer alltid på kjøpers regning og risiko. 
Godkjente returer blir kreditert med et fradrag på minimum 20 % returomkostninger på opprinnelig fakturaverdi.

Garanti
Vanpee Norge AS har 5 års produktgaranti (gjelder produkter kjøpt fra 1 januar 2015) garantien forutsetter at understående kriterier er oppfylt.
Garantien er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/ installert
med disse forutsetningene:

- Utelukkende i samsvar med produktets tiltenkte  formål og anvendelsesspesifikasjoner.
- Innenfor den angitte operative rammen, f.eks.  miljø.
- Med strømforsyning innenfor det angitte området, dvs. spenning, strøm og frekvens.
- På en profesjonell og lovlig måte og i samsvarmed produktdatablad, service- og brukermanualer.

Garantien dekker ikke
- Noen form for følgeskader.
- Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrengning, 
   brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor Vanpee Norge sin kontroll.
- Deler som må byttes ut på grunn av normal slitasje, f.eks. konvensjonelle lyskilder, startere 
   og batterier.
- Feil grunnet kompatibilitetsproblemer mellom produktene, installasjons- og inte grasjonsmiljøet, f.eks. kontrollsystem og strømforsyning.
- Produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell.
- Normale vedlikeholds- og reparasjonsproblemer.
- Følgefeil fra at anlegget har vært tilkoblet byggestrøm eller annen form for provisorisk strøm.

Utskiftingskostnaden skal være akseptert av Vanpee Norge. Det må ikke igangsettes arbeid, 
eller påføres kostnader uten avtale med Vanpee. Vanpee har rett til selv å utføre garantiarbeidet.

Selgers ansvar ved feil eller mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen. Selger
er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kjøperen eller tredjepart.
Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kjøper, om 
ikke annet er avtalt. Ønskes garantiservice utført hos kjøper, belastes reise- og diettkostnader etter regning.

Salgspant
De leverte varer er solgt med salgspant, og forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. Pantelovens § 3-14 og § 3-22). 
Fullt oppgjør har ikke funnet sted før eventuelle morarenter og saksomkostninger også er betalt i sin helhet.
Kjøper aksepterer frivillig tilbakelevering ved
betalingsmislighold.

Ekspedisjonsgebyr
For ordre på netto mindre enn kr 500,00 tilkommer en ekspedisjonsavgift på kr 100,00.